Re: biểu t́nh


Posted by B ..73..180.33 on Jun 29, 2020 at 20:34:01:

In Reply to: Re: biểu t́nh posted by TOI on Jun 29, 2020 at 16:48:32:

ha ha ha

Cáo rống : Sự tàn phá bên trong không sợ !!

Are you kiđing me ?
Sự tàn phá bên trong như trúng phải Thất Thương Quyền làm các thở gô? rạn nứt ma không đáng sợ !

What r u talking about !

VNCH mất là v́ nội thù như Thich Trí QUang, Huỳn Tấn Mẩm, Lê Văn Nuôi, Hồ Ngọc Nhuận, Lư Quy Chung, Ngô Công Đúc , Thích Nhất Hạnh, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Trịnh Công Sơn, Kie^`u Mo^.ng Thu, Thi'ch Tr'i Thu?, Thi'ch Thie^.n Minh, Pha.m Ngo.c A^?n, Pha.m Ngoc. Tha?o, Nguye^`n Tha`nh Trung, ....

Bọn nội thù rất đáng sợ á !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]