Re: Không ngờ


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 16, 2020 at 14:25:43:

In Reply to: Re: Không ngờ posted by KT on Mar 16, 2020 at 14:17:35:

hăng DG mở nhưng ai cần th́ mới vô, không cần th́ nó cho work from home .. contractors duói production nghe nói cho nghỉ 2 tuần, không biết production / assembly có vô làm khôngMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]