Re: Thoáng buồn đêm Xuân


Posted by mḿnh ..107..216.153 on Mar 23, 2019 at 11:00:04:

In Reply to: Re: Thoáng buồn đêm Xuân posted by ch on Mar 23, 2019 at 04:14:49:

Anh ch à ;)
Đúng thiệt bài thơ chỉ có câu cuối dính chữ buồn há :)
Anh ch nhận ra thiệt là hay :)
Anh họa lại bài thơ tất cả chỉ buồn rồi câu cuối có một chữ vui đi anh hihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]