Re: Nóng quá


Posted by Z ..98..134.180 on Aug 09, 2019 at 10:28:49:

In Reply to: Re: Nóng quá posted by Q on Aug 09, 2019 at 10:07:29:

Duới 85oF là quá lý tuởng rồi ... phải 2, 3 tháng nữa thì Houston mới đuợc như thếMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]