Re: Last Sunday


Posted by Lz ..107..104.141 on Jun 05, 2018 at 15:24:31:

In Reply to: Re: Last Sunday posted by slh on Jun 05, 2018 at 15:18:40:

Bác thích đi pick th́ nếu cái này đóng, có thể đi Pescadero, hơi xa hơn nhưng đi Hwy 1 ngắm cảnh được. Pescadero giờ $5/lb, không biết Brentwood bao nhiêu? $4?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]