Re: machin wash vs dry clean


Posted by Q ..23..67.78 on Jul 21, 2019 at 19:31:45:

In Reply to: Re: machin wash vs dry clean posted by DG on Jul 21, 2019 at 16:25:01:

mnh c ci o đầm đẹp lắm french connectiọn 100% cotton, machne washable. đem giặc 1 lần thấy cũng ok nhưng vẫn khgn thấy đẹp như trước, sợ qu đem dry clean, m đ l giặc my ở nh by itself gentle cycle, xong đem phơi
nhưng gio apartment, gia(.c 1 la^`n $2\ dry clean th $3.25 thi dry clean cho riMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]