Gởi hai bác NC và Laozi


Posted by :{ ) ..73..192.24 on Nov 23, 2019 at 20:04:04:

Tối nay về hai bác lấy tờ giấy, chép đầy một trang "Thưa các bác em đă đoán sai, em hứa sẽ không tái phạm nữa".

(Copy & paste từ post của bác Laozi đó!)
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]