Re: Hm nay sinh nhật


Posted by B ..73..180.33 on May 19, 2020 at 17:00:24:

In Reply to: Re: Hm nay sinh nhật posted by Z on May 19, 2020 at 13:01:38:

ha ha ha ha

Lảo đại độc vật na`y c tới 2 ngy sinh !
Ngy sinh thứ nhất l lảo đại gian đại c Nguyền i Quấc
Cn ngy sinh thứ hai l lảo Tu ăc nhn H ch Ming

To*' kho^ng bie^'t pha?i tin ai !!
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]