Đoán 2 ghế Senators tại GA


Posted by ch ..73..178.54 on Jan 05, 2021 at 12:29:26:

Hôm nay kết quả của 2 ghế Senators tại GA ra sao ? tui đoán Republic thắng .

Tại sao ? tại v́ bên Dem sẽ không dám trổ gian lận lần này v́ sẽ bị giám sát rất kỹ . Do đó 2 ghế đó sẽ hoàn toàn lọt vào phe CH .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]