Re: Ở đời này khổ nhất là những người ....


Posted by Lz ..107..104.142 on Jan 08, 2019 at 14:14:03:

In Reply to: Re: Ở đời này khổ nhất là những người .... posted by honhoang on Jan 08, 2019 at 14:09:44:

Tôi nghe nhiều người nói "có tiền là có tất cả"

Vậy suy ra bác hh có tiền :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]