Re: răng


Posted by tn ..73..91.53 on May 15, 2019 at 09:09:24:

In Reply to: Re: răng posted by Q on May 15, 2019 at 08:52:08:

thanks Q,,, th ra cch của Q l chỉ bp ci tay o v thn o ben nch v thi ... may tạm tạm để mặc ---

l một nguoi biet may,, nghe Q ni cắt sửa từ size 4 to size 0 thi` hơi giật mnh ... tại v sửa 1 ci lo*'n xuống size nho? đi hi rất l nhiều,, từ cổ, đ, vai, ngực, vng nch ... gần như l phải may lại hết ci o ....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]