Re: bác Lz iu wai


Posted by Lz ..107..108.23 on Mar 08, 2019 at 13:33:57:

In Reply to: Re: bác Lz iu wai posted by Mây on Mar 08, 2019 at 13:25:42:

Phải

không có nhiều thời gian viết dài cho bác, chỉ muốn nói là bác nói rất đúng :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]