Re: tn ơi, thôi rồi!


Posted by tn ..73..91.53 on May 15, 2019 at 08:52:35:

In Reply to: Re: tn ơi, thôi rồi! posted by by stander on May 14, 2019 at 16:38:59:


hihihi,, bác mua cái zipper cũng hít mí $ roi,, cộng thêm cuộn chỉ cho hợp voi màu vải mí t́ nữa .... công ngồi tháo zipper ra, thay zipper mới tốn it nhất cũng 1/2 hr .... tay ngang cũng phải 1+ hr .... đem ra tiệm khoảng $10-$15 .... fẻ re :):):)

trừ khi bác thich may ... như tn thich may nen khong đem ra tiệm ....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]