Re: Không ngờ


Posted by KT ..107..97.31 on Mar 16, 2020 at 14:17:35:

In Reply to: Re: Không ngờ posted by DG on Mar 16, 2020 at 14:15:26:

KT có đi làm G , hăng định chia ra 2 shifts, day and swing cho ít người hơn và ít gặp nhau tụ hợpMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]