Re: Rise


Posted by B ..73..180.33 on Nov 24, 2019 at 13:45:21:

In Reply to: Re: Rise posted by KT on Nov 24, 2019 at 13:33:47:

ha ha ha ha

Ci g cũng thế !
lần đầu bao giờ cũng gy nhiều ấn tượng hơn cc lần sau
Thứ p dụng khi lm chuyện khờ dạii hay khi đi học lần đầu, .....

khi đằng mở tiệm nail - lần đầu bao giờ cũng đng nhớ hơn cc lần sau !

Now you know !
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]