Funny vs Tục tiểu


Posted by KT ..71..133.206 on Nov 24, 2019 at 14:35:45:

Trong tiệm c c thợ người Đại Hn, đi lm người Việt dạy cho mấy chữ bậy bạ, lu lu cổ ni nghe tức cười, nếu l người Việt ni sẽ nghe tục tiểu, nhưng khi nghe c Đại Hn ni thấy tức cười :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]