Re: Ở đời này khổ nhất là những người ....


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Jan 08, 2019 at 14:18:07:

In Reply to: Re: Ở đời này khổ nhất là những người .... posted by tbm on Jan 08, 2019 at 14:15:24:

ak đâu khổ chút nào đâu DĐ ....vậy là DĐ c̣n chút t́nh và chút quyền rồi đó nghe!!!:):) J/KMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]