Re: Cảm tưởng về Cali


Posted by DG + ..38..236.146 on Jan 08, 2019 at 14:40:06:

In Reply to: Re: Cảm tưởng về Cali posted by DG on Jan 08, 2019 at 14:37:19:

, cn the^m vụ kẹt xe mỗi sa'ng đi lm v mỗi chiều đi lm về thấy ớn :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]