Re: Gạch nối giữa có và không


Posted by Bờm ..73..13.16 on Jun 05, 2018 at 08:47:09:

In Reply to: Gạch nối giữa có và không posted by space on Jun 05, 2018 at 07:10:30:

ha ha ha

Đằng kia Phù Vân viê't :
"Tóm lại:
V́ biến dịch, cho nên có sự sống.
V́ bất dịch, cho nên có trật tự của sự sống.
V́ giản dịch, nên con người có thể qui tụ mọi biến động sai biệt thành những quy luật để tổ chức đời sống xă hội."

The^' co`n ma('c di.ch la` chi ?
So^ng Di.ch la` gi` ?
va` Kinh Di.ch ?

O^'i o^'i Ngu? NGa`y o*i la` PHu` Va^n o*i !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]