Re: a day after Valentine


Posted by Hải u ..73..174.114 on Feb 15, 2019 at 09:09:57:

In Reply to: Re: a day after Valentine posted by DG on Feb 15, 2019 at 09:04:17:

worst snow storm in 70 yrs c lẻ đả qua ri trời ấm lại ban ngy ban đm 30F .... nhưng snow như mấy ci ni con 2 bn sidewalks dui driveway ... ớn thấy b cố ... đả vạy m P cn mang giy cao v miẹng th ni "em sợ"Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]