Re: Happy Friday


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 22, 2019 at 09:05:06:

In Reply to: Happy Friday posted by KT on Nov 22, 2019 at 08:21:02:

tuần sau KT đuọc nghỉ thứ 5 & thứ 6 không ? tiệm có đo'ng cửa vào 2 ngày đó không ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]