Hôm trước


Posted by KT ..107..97.80 on Jul 22, 2019 at 15:10:51:

Hôm trước đi đánh bài , có anh VN ngồi kế tôi, lúc nào anh cũng liếc nh́n bài của tôi, một hồi anh nói : bài anh hên ghê, lúc nào cũng có đôi . Tôi cười nói dạo nầy tôi chơi bài hên lắm ;))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]