Essay for Fourth Degree Black Belt !


Posted by Bờm ..73..180.33 on May 15, 2019 at 20:33:53:

ha ha ha ha

Tớ rị mọ cả ngy mới xong bi essay cho Đệ Tứ Đẳng Huyền Đai !
Sau khi submit n cho Trường V Đạo, tớ cũng post on my blog dde^? thie^n ha. coi cho*i cho vui ne^'u ho. have nothing to do
thay vi` ngo^`i a(n thi.t bo` !

https://tslbloggerpage.blogspot.com/2019/05/the-essay-for-fourth-degree-black-belt.html

O^'i o^'i ch o*i la` ca'o da^n cho*i Toronto o*i !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]