Re: tâm sự về tiền


Posted by KT ..107..97.80 on Jul 22, 2019 at 14:01:00:

In Reply to: tâm sự về tiền posted by Q on Jul 22, 2019 at 13:29:53:

C̣n KT th́ tiền có dư hay không là do bx, c̣n KT có dđ̣ng nào sài hết đồng đó hoặc cho bà con nghèo bên VNMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]