Re: hỏi


Posted by Q ..23..67.78 on May 15, 2019 at 20:14:01:

In Reply to: Re: hỏi posted by DG on May 15, 2019 at 20:07:18:

nêu DG biết chính xác làm vậy làm vậy th́ nói làm ǵ, đằng này nếu DG unsure, nghi nghi là defect thôi nhưng không biết có phải không, nếu muốn chắc th́ phải thử vài try mới chắc được
nhưng nếu DG tới nói với co-woker là tao nghi nghi chỗ này có defect\ th́ co-worker nói la defect đâu mày chỉ đi
th́ saoMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]