Re: Lz & cáo


Posted by B ..73..180.33 on Mar 08, 2019 at 14:44:45:

In Reply to: Re: Lz & cáo posted by Lz on Mar 08, 2019 at 14:38:23:

ha ha ha ha

Tớ chỉ ba hoa chích choè cho vui thôi !
cu*' cho la` thu`ng ro^?ng ke^u to' tho^i !
Thiên hạ nghĩ sao cũNg được hơi đâu để ư làm ǵ cho mệt gà !

Tớ thấy thiên hạ nổ luôn nổ con ráy á !

Oái oái lz ơi là Ba Râu ơi !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]