Re: Khó hiểu


Posted by DG ..73..229.99 on Nov 25, 2019 at 09:27:04:

In Reply to: Re: Khó hiểu posted by KT on Nov 25, 2019 at 09:02:21:

hỏi này: bx KT mua LV purse rùi có mua cái matching wallet không ?? DG đeo purse hiệu khác và wallet th́ hiệu khácMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]