Re: hỏi


Posted by DG ..73..229.99 on May 15, 2019 at 20:07:18:

In Reply to: Re: hỏi posted by Q on May 15, 2019 at 20:02:06:

việc làm th́ ḿnh sẽ nói co-worker là nếu làm dzị dzị th́ sẽ catch đuọc defect … c̣n nếu nó khong nghe th́ kệ bà nó … ḿnh đă nói với nó rùi th́ ḿnh khong có lỗi ǵ hếtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]