Re: update


Posted by DG ..98..177.221 on Apr 05, 2020 at 14:57:15:

In Reply to: Re: update posted by Hải u on Apr 05, 2020 at 14:24:29:

th ni với anh trai, m he ni ai chịu nổi ng` lẩn trừ phi ng` chuye^n mo^n coi ng` la^?n, họ mới chịu nổi mnh ni c g em chạy ra chạy v help nhu* mo.i nga`y thuo`ng la`m phải kiếm ng` chịu ở 24/7 , chứ giờ khong dm bỏ mom 1 mnh, t nữa l mệt c thể lc DG sang vơ'i mẹ th cho họ take a break, nhưng tối phải c ng` với mom

anh trai c vẻ muốn tm chổ bỏ mom v lun, he ni tối mom ra v ồn o, he kh ngủ

$10K, 4 anh em chia nhau, kha^?m chu*' cha? i't
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]