Re: mưa


Posted by DG ..38..236.146 on Mar 13, 2018 at 09:27:21:

In Reply to: Re: mưa posted by áikhanh on Mar 13, 2018 at 09:16:59:

bên em 2, 3 ngày nay nóng >70 độ vào buổi trưa .... tối trong nhà cũng c̣n cảm thấy ấm nên tối ngủ chỉ đắp 1 mên`Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]