Re: Gi cả, ăn uống km ...


Posted by B ..73..180.33 on Jan 08, 2019 at 19:01:40:

In Reply to: Re: Gi cả, ăn uống km ... posted by tm tịnh on Jan 08, 2019 at 18:58:04:

ha ha ha

Lễ lng như Tết th kh m king cử
Lu lầu chơi xả lng 1 lần chắc OK !

Chứ nhậu nhẹt di di th banh cng l ci chắc !

Good luck h !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]