Re: mỗi ngy


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 27, 2020 at 08:53:41:

In Reply to: Re: mỗi ngy posted by KT on Feb 27, 2020 at 08:51:21:

tiền v tay bx KT th bx cng hết v purse, diamond, cuối cng chẳng cn nhiu, vậy th để cho KT đi đnh bi, may ra thă'ng lớn hahahaha (joking)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]