Re: T́nh tôi


Posted by KT ..107..97.80 on Sep 14, 2020 at 18:33:50:

In Reply to: Re: T́nh tôi posted by tinh on Sep 14, 2020 at 17:57:20:

Cổ có dạo sơ sơ, nói là muốn mở nhà hàng nhỏ bán lunch thôi, cổ nói có ǵ mai mốt em mượn tiên anh :))) KT nghe làm thinh không có hó hé :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]