Re: hôm nay


Posted by Q ..192..191.10 on Apr 05, 2020 at 20:45:20:

In Reply to: Re: hôm nay posted by DG on Apr 05, 2020 at 18:27:24:

bởi vậy nên cố gắng dành tiền mai này già khỏi ghánh nặng cho con cái
ai không chết bất đắt th́ thôi chứ ai rồi cũng sẽ đến tuổi ǵaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]