Đi lm


Posted by Q ..23..67.78 on May 21, 2020 at 13:57:13:

Mnh đi lm cũng khỏe ticket no mnh lm sếp ku mnh tự test tự pass QA
Con ticket no Z lm th mới đưa qua QA test lolMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]