Re: Trả lời bc Lz ở bn dưới nọ :)


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 19, 2019 at 22:06:02:

In Reply to: Re: Trả lời bc Lz ở bn dưới nọ :) posted by Lz on Jun 19, 2019 at 22:02:39:

Tự nhin c ci cu cuối dở dở ương ương :) Lc đầu định ni đi ngang qua bu sen, sau đổi sửa lại m qun xa đi :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]