lư do tại sao ḿnh khong lau nhà


Posted by DG ..98..177.221 on Aug 09, 2019 at 18:08:28:

tinh kể tinh hay lau nhà, ḿnh th́ khong lau nhà v́

ba má chồng nói hoài khong nghe, cứ mang dép trong nhà đi tứ tung ra vườn, sang nhà chị hắn bên kia đụng

ḿnh giử nhà cho sa.ch chỉ mệt ḿnh thôi, kệ bà nó cho khoẻMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]