Re: Bàn về cà phê (c*t) chồn


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 20, 2019 at 00:10:11:

In Reply to: Re: Bàn về cà phê (c*t) chồn posted by Ai yếu tim xin đừng vào on Jun 20, 2019 at 00:04:30:

Nhập gia tùy tục, nếu tôi với bác sống ở đó chắc cũng phải làm vậy thôi :)

Tôi thấy có người uống nước tiểu chính ḿnh để sống sót, nên chi làm cái này cũng chẳng có ǵ ghê gớm lắm :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]