Re: bác Lz


Posted by Lz ..107..104.142 on Jan 09, 2019 at 09:54:21:

In Reply to: bác Lz posted by DG on Jan 09, 2019 at 08:29:07:

BB trần là ai? Chưa nghe qua :)

Nhưng mà công nhận làm xong nh́n khác thật. Kiểu này anh nào về VN phải cẩn thận chứ không có ngày nhầm to :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]