Re: 20 người


Posted by Z ..98..134.180 on Jan 09, 2019 at 10:50:15:

In Reply to: 20 người posted by KT on Jan 09, 2019 at 08:56:37:

nếu chỉ c vi người m post những điều vui vui, khng c "đục qua đục lại", ni với nhau cởi mở l đủ qu rồi, huống chi tới 20 người lận !!!

hm no chỉ c 1 người "độc thoại" th mới l chợ chết t(h)iệt !!!
my 1 big $VNMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]