Re: ai ght th ght


Posted by KT ..71..133.206 on Mar 09, 2019 at 12:59:08:

In Reply to: Re: ai ght th ght posted by Q on Mar 09, 2019 at 12:42:33:

Mấy người KT cho mượn tiền v KT thấy cuộc sống của họ qu vất v m vẫn khng đủ ăn, KT gip vốn cho họ lm ăn, c người c cơ sở rồi nhưng muốn pht triển thm nn cần mượn, c gia đnh kia (ở dưới qu) KT cho họ mượn chỉ c $5000 thi m by giờ họ c thể nui sống cả gia đnh v.v
Tm lại trường hợp của Q khng cho mượn khng sao
PMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]