Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ?


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Jan 09, 2019 at 11:20:45:

In Reply to: Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ? posted by htc on Jan 09, 2019 at 11:15:15:


Cô nghĩ tôi nên làm ǵ để tránh cái "vấn nạn" máy móc, kỹ thuật ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]