Re: 2 Cáo


Posted by Drama King ..170..64.148 on Jun 20, 2019 at 09:18:59:

In Reply to: 2 Cáo posted by HA on Jun 20, 2019 at 09:14:44:

không IN & OUT on weekend th́ chẳng lẽ U ở nhà không đi ra ngoài sao ? U làm ở nhà all weekdays gồi ...hahahahMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]