Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ?


Posted by DG ..73..229.99 on Jan 09, 2019 at 11:20:04:

In Reply to: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ? posted by :{ ) on Jan 09, 2019 at 10:59:56:

kiếp sau có chắc bác đuọc làm kiếp con ngụi lại không ?? hay đầu thai thành kiếp con ḅ, con heo, con trâu :) :)

già rồi ne^n yên phận, đừng nên táy máy chuyện laptop nhiều, rui` bu*.c bo^.i, a'p huye^'t cao thi` nguy hie^?m la('m :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]