Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ?


Posted by Lz ..107..104.142 on Jan 09, 2019 at 11:21:57:

In Reply to: Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ? posted by :{ ) on Jan 09, 2019 at 11:16:50:

Bác không cần đợi kiếp sau đâu, kiếp này cũng sắp có rồi :) Đảm bảo vừa đẹp, vừa chiều, vừa nói ít, vừa ... :)

Chỉ có điều hơi đắtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]