Re: Trả lời bác Lz ở bên dưới nọ :)


Posted by B́nh Yên ..107..216.153 on Jun 20, 2019 at 09:49:49:

In Reply to: Re: Trả lời bác Lz ở bên dưới nọ :) posted by DG on Jun 19, 2019 at 23:38:24:

Có lẽ tôi phải nói nhăng cuội vài lời ngỏ hầu bác G được cảm nhận nguồn happy mà không cần đến lư do:

Hôm trước nghe bác G gái tuyên bố trong chợ là sai hắn đi chợ Việt mua đồ cho bác G gái hoài :)

Có khi nào chính bác G trai mới là người đang tập "lơ đi mà sống" c̣n hơn cả bác G gái không ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]