Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ?


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Jan 09, 2019 at 11:49:38:

In Reply to: Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ? posted by Lz on Jan 09, 2019 at 11:44:39:


Mrs. CỌP rỉ tai vận động đến cả bác luôn đó à ?

Bà này dữ thiệt. Lôi kéo cả bạn bè bè tôi xúi tôi bỏ thuốc lá.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]