Re: mượn tiền


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 09, 2019 at 20:06:59:

In Reply to: Re: mượn tiền posted by Q on Mar 09, 2019 at 20:01:27:

hắn khong bao giờ từ chối nếu trong g/d hỏi mượn tiền

ngy cả nến bn g/d DG hỏi mượn, hắn ku DG cho mượn c 1 lần cho anh trai mượn v he trả lại xong xui :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]