Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ?


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Jan 09, 2019 at 12:23:23:

In Reply to: Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ? posted by CP on Jan 09, 2019 at 12:09:57:


Hnh như phải c cht đam m v tỉ mỉ học hỏi mới được phải khng bc?

Ti thấy sự tiện lợi của kỹ thuật nhưng hoặc l lười, hoặc thiếu hiểu biết về my mc nn học đu qun đ, riết rồi đm ra "dị ứng" lun.

Bạn c ph của ti bn ny c nhiều tay hay lắm. Ngồi nghe họ chỉ cho nhau cch lm ny lm nọ trn mạng ti rất phục, nhưng nghe như điếc nghe tiếng Tu.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]