Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ?


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Jan 09, 2019 at 11:55:30:

In Reply to: Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ? posted by htc on Jan 09, 2019 at 11:50:51:


Th ra l vậy . Hn chi lần vừa rồi KT mua v số cho cả chợ m chẳng trng đồng no.

Để "p đảo" ci "khng c số hn bao giờ" của c, lần ny ti gp 1 đồng, bc Laozi gp 1 đồng đưa bc KT để c tn c vo danh sch.

Chắc lần ny sẽ trng .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]