Re: Bc Lz


Posted by Lz ..107..108.23 on Apr 09, 2019 at 13:32:48:

In Reply to: Re: Bc Lz posted by TLN on Apr 09, 2019 at 13:26:34:

Hm nay? Hm nay l hnh o b ba m

Cn nếu coi từ trước th th thật l ti khng nhớ :) Giờ ti cứ hay nhớ nhớ qun qun chứ chẳng c g l chắc chắn hết



Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]