Re: Đ Lạt trong sương m


Posted by :{ ) ..73..167.189 on Apr 09, 2019 at 13:35:35:

In Reply to: Đ Lạt trong sương m posted by Nhị Ca on Apr 09, 2019 at 12:44:04:


Qu ư l đẹp.

Trong thnh phố th Đa Lạt thay đổi nhiều, nhưng ra ngoi th vẫn cn những khung cảnh đẹp tuyệt vời .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]