Re: cũng cn lắm kẻ


Posted by :D ..107..44.220 on Apr 09, 2019 at 14:47:59:

In Reply to: Re: cũng cn lắm kẻ posted by tinh on Apr 09, 2019 at 13:16:42:


nếu thực sự l vậy, th khiếp đảm l khi mnh nghĩ tới ci historical background của sự việc (i.e. it cannot be that desperate for him to resort to doing this)

khng nhận được g, tưởng tinh sẽ forward it chớ :D
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]