Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ?


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Jan 09, 2019 at 12:40:40:

In Reply to: Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ? posted by htc on Jan 09, 2019 at 11:59:56:


Hồi mới quen, bả khen mi thuốc l ti ht, bảo thơm nh nhẹ.

Lm vợ lm chồng một thời gian ti mới biết bả xạo, cm rm "Hi!" hoi.
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]