Re: to tinh


Posted by k ..173..188.33 on Jun 20, 2019 at 11:35:10:

In Reply to: Re: to tinh posted by Drama King on Jun 20, 2019 at 11:30:05:

tại tinh nói ax của tinh tập nên k không v́ him có gd rùi, chứ og tập th́ k xem, không kỳ thị đâu :)
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]