Re: Bc Lz ơiii .....


Posted by D t ..98..134.180 on Jun 20, 2019 at 11:41:56:

In Reply to: Re: Bc Lz ơiii ..... posted by HA ? on Jun 20, 2019 at 11:34:21:

HA trẻ cỡ cc con ng anh b chị của D t. Tồ t tồ tề, D t mới phải chỉ sao để đối đi với nh vợ Bắc Kỳ đ, nhớ khng:)
Cn người khc ăn ni & hiểu biết nhiều hơn m lm mất lng tin của D v ch Z etc.... thi đừng chơi nữa cho chắc ăn...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]