Re: vui qu vui


Posted by B ..73..180.33 on Jan 09, 2019 at 13:18:45:

In Reply to: vui qu vui posted by tbm on Jan 09, 2019 at 12:59:03:

ha ha ha

Đ Thất tuần v bt tuần m cn lm đm cưới ln g cho mệt g !
2 cụ đ cứ dăt nhau đi du lịch như ĐC v ĐT cho khoẻ g !
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]