Re: Tự khen


Posted by ikhanh ..98..134.180 on Mar 10, 2019 at 12:21:18:

In Reply to: Re: Tự khen posted by CTC on Mar 10, 2019 at 11:25:07:

bn xứ lạnh ny chn dzấm (CTC) .... Cũng v l do ny m ak& anh Chung mới dọ qua Houston 1979 đ CTC:) Năm 79 đi qua thăm Mẹ v gia đnh ng anh. B chị ở Php qua, sau khi Bố ak mất năm 76 tại Paris...
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]