Re: Seattle


Posted by tn ..73..91.53 on Jan 09, 2019 at 16:13:12:

In Reply to: Re: Seattle posted by Z on Jan 09, 2019 at 16:03:10:

nh ma h năm xưa, tn qua Toronto tha hồ ăn tri cy tuơi .... bay giờ Houston cũng khong thiếu cho lm ..... i khong nơi no ăn tri cy đ bằng o*? nuớc VN ngy xưa .....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]