Re: Thợ mới


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 10, 2019 at 17:58:00:

In Reply to: Re: Thợ mới posted by Hải Âu on Mar 10, 2019 at 17:52:39:

thích th́ không thich đâu, v́ me đă sống ở nước ngoài 40 năm rồi, nên sẽ không thích hạp những ǵ bên VN đâu ..

Tuy nhiên, ḿnh là người vô tư, th́ chỉ nh́n theo mọi thứ khách quan thôi ...

Đa số mấy ngưỜi bằng tuổi ḿnh hoặc lớn hơn ḿnh th́ bây giờ họ chẳng có ǵ ngon lành ở VN cả, c̣n lại đám trẻ đa số sanh sau 75, họ có biết ǵ ngoài trừ chung quanh nơi họ đang sống, ngoại trừ họ có cơ hội ra nƯớc ngoàiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]