Re: không biết có nên


Posted by Drama King ..170..64.148 on Jun 20, 2019 at 12:26:41:

In Reply to: không biết có nên posted by Q on Jun 20, 2019 at 12:16:51:

1 là làm chủ, 2 là làm lính, chứ dở dở ương ương làm manager chán dzấm Q à ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]