Re: G ơi G ......


Posted by DG ..98..177.221 on Apr 07, 2020 at 20:51:54:

In Reply to: Re: G ơi G ...... posted by Q on Apr 07, 2020 at 20:45:34:

yup, s'ng lu, s'ng khoẻ, s'ng minh mẩn thi` co`n ra'ng s'ng s'ng yếu, lẩn như my mom th nhiều kh kha(n ma` che^'t co' dduo.c dda^u :(

m anh tm good rehab care center cho mom nhưng mnh vẫn muốn mang mẹ về, mnh lo, mnh yn tm hơn but I can't :(Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]