Re: hôm nay


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 11, 2020 at 13:31:27:

In Reply to: Re: hôm nay posted by tn on Feb 11, 2020 at 13:09:32:

yup … tới tuổi này (my mom and ma' cho^`ng) có đi cũng là 1 giải thoát cho chính họ và cho ngụi thân của họ

ho^m nay a(n healthy foods nhưng anh trai lại để trong pḥng bố 1 hộp Fried Shrimp chips làm DG khó cưởng lại :))) pho`ng bo^' next to pho`ng me. ba^y gio*` tha`nh pho`ng cu?a DG va` anh trai khi o*? nha`Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]