Re: it works


Posted by tn ..73..91.53 on Jul 23, 2019 at 10:42:16:

In Reply to: Re: it works posted by Lz on Jul 23, 2019 at 09:35:56:

tui chỉ jealous voi message thôi bác ạ ,,, htc chỉ cần nói có 1 câu thôi,, có 5,7 cái messages reply,,, làm như là ai cũng ngồi đợi htc vô hông chừng hihihihihihi

c̣n nói dzề job jiec th́ khỏi chê roi ,,, tui cũng phái làm chứ bác,,, nhưng khong phái lái xe ra ngoài thôi ... sáng nay tui làm siêng,, work to 6AM ư bác à ....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]