Re: Bi thơ tặng anh ch ... đn kiến


Posted by mmnh ..107..216.153 on Mar 10, 2019 at 16:09:08:

In Reply to: Re: Bi thơ tặng anh ch ... đn kiến posted by ch on Mar 10, 2019 at 06:21:10:

Anh ch c biết bi thơ "h ko gỗ" chưa ?

Đo cao d ta
th mặc đo cao d ta
nhưng lng yu nước dố t
cn cao hơn đo d ta
d t l h d ta
d ta

Nghĩa l kh đ m :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]