Re: không biết có nên


Posted by Q ..192..191.10 on Jun 20, 2019 at 12:24:40:

In Reply to: Re: không biết có nên posted by CP on Jun 20, 2019 at 12:23:43:

nhung company ḿnh đâu có đưa ḿnh lên, muốn lam manager th́ phai di xin job cho khacMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]