Re: to tinh


Posted by tinh ..76..244.248 on Jun 20, 2019 at 13:17:39:

In Reply to: Re: to tinh posted by Drama King on Jun 20, 2019 at 13:13:49:

thì 1988 nó qua VN thì dĩ nhiên nó phải có trước đó ở nước ngoài như mỹ, canada


Tịnh Tâm thấy hiền và khôn ngoan, khg biết có phải là st khg ? chắc khg phải ihihiiiiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]